visie

de architect maakt deel uit van een groter proces samen met o.a. opdrachtgever en overige adviseurs. de architect heeft specifieke kennis en inzicht die bij velen niet aanwezig is. hierdoor kunnen ontwerpen naar een hoger plan getild worden zowel wat betreft architectuur als functionaliteit. de kwaliteiten van de architect dienen dan ook ten volle aangesproken te worden om een goed ontwerp tot stand te laten komen.

werkwijze

in een eerste vrijblijvend gesprek wordt kennis gemaakt met de potentiële opdrachtgever en er wordt kennis genomen van de vraagstelling. het bureau presenteert zich in deze ontmoeting en toont diverse werken en/of bezoekt gerealiseerde werken. is er reeds sprake van een uitgewerkt programma van eisen dan kan snel een investeringsraming opgezet worden en een opgave van het honorarium gemaakt worden. indien er nog geen vastomlijnde vraagstelling ligt dan zal aangegeven worden welke voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.
in het verdere traject werkt het bureau volgens de uitgangspunten van de dnr / sr1997 die altijd op verzoek beschikbaar wordt gesteld aan potentiële opdrachtgevers.


ton vandenbergh architekten bna is aangesloten bij de bna. welke voordelen heeft het inschakelen van een bna-architect voor opdrachtgevers? bna-leden:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU)

  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring

  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid

  • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden

  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit

  • garanderen absolute vertrouwelijkheid

  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd

  • zijn gehouden aan de gedragsregels van de bna

In nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. de bna-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. door lid te zijn van de bna onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

werkzaamheden

de werkzaamheden van een architect zijn zeer divers. een architect zorgt niet alleen voor het ontwerp, maar heeft ook een brede kennis van alles wat verder met bouwen te maken heeft.

initiatief

is een project haalbaar? wat zijn de spelregels van de overheid? wat zijn de verwachte investeringen en opbrengsten? wij kunnen hier antwoord op geven in de initiatieffase.

ontwerp

met onze jarenlange ervaring wordt iedere ontwerpopdracht aangepakt.

tekenwerk

van handschets tot digitale bouwkundige werktekening, alles is mogelijk. ons modern tekenpakket geeft ons tevens de mogelijkheid tot bim en geavanceerde 3d visualisaties.

bim

building information model, of kortweg bim, staat voor een digitaal gebouwmodel van waaruit alle benodigde gegevens, zoals tekeningen en bestekken, gehaald kunnen worden. wij kunnen zo’n model voor u maken.

visualisaties

met geavanceerde 3d-tekensoftware kunnen wij visualisaties in verschillende stijlen voor u maken.

toetsing

met onze grote deskundigheid op het gebied van bouwregelgeving worden bouwplannen zorgvuldig getoetst.

vergunning

om te mogen bouwen in nederland heeft u een omgevingsvergunning nodig. wij kunnen het hele vergunningentraject regelen.

kostenraming

vooraf een kostenraming opstellen van een project is geen probleem. met onze ervaring weten wij wat een goede prijs is voor uw bouwproject.

bouwbegeleiding

omdat u wilt dat uw bouwproject goed verloopt en de vormgeving daarbij niet uit het oog wordt verloren, verzorgen wij de volledige bouwbegeleiding.

werkgebieden

team

ton vandenbergh

architect, oprichter

esther windemuller

architect

miranda

bouwkundig medewerker

roy

bouwkundig medewerker

yvonne

administratief medewerker